35% разписване, 65% управление

Какво правим по-различно:

Много консултанти работят по твърде голям брой проекти едновременно. Това не им позволява да вникнат достатъчно добре в спецификата на всеки проект, а разписването на проектите се извършва "на конвейер". Дори когато са в един отрасъл и по една и съща схема, проектите трябва да се различават - всеки носи своята специфика и трябва да отразява реалните ползи за бизнеса. Проектите, които ние създаваме, носят нашия специфичен почерк. Ние заставаме зад всяка дума, написана в тях. Не предаваме проект преди да сме сигурни в неговите безспорни качества и възможности за класиране. Затова не поемаме работа по повече от 10 проекта едновременно. Извършваме внимателен подбор, за да запазим своята 100% успеваемост на финансирането. Не нагласяме проекта спрямо изискванията, а тълкуваме изискванията спрямо потребностите на всяка компания. Дори когато използваме заготовки - за някои специфични секции на формулярите като хоризонтални принципи или методика за изпълнение, съобразяваме текстовете с индивидуалността и начина на работа на компаниите.

Фактът, че нашите проекти се класират в топ 5 на схемите, говори красноречиво за уменията ни!

Учудващо е колко много проекти се предоставят за оценка в непрегледен вид, без да се обръща внимание на целите, за които тези документи се изготвят. Тук не говорим за фрапиращите случаи на написани на ръка проекти. Става дума за проекти, при които форматирането е на твърде елементарно ниво - с твърде много текст, без параграфи и обособени логически части, без проверка на правописа, без булет списъци и без таблици и диаграми. Такива проекти просто нямат шанс. При писането на всеки проект отделяме почти една трета от времето за съставянето на диаграми, инфографики, за правилното форматиране и представяне на основните концепции, идеи и дейности на проектите. Доброто оформление и структуриране, представянето на съдържанието в удобен за прочитане вид (напр. не в папки тип джоб), води до формиране на подходяща позитивна нагласа у оценителите и може да изведе дори посредствени на пръв поглед идеи в добре оценени проекти. Форматирането е важно и за да обърнем вниманието на оценителите на силните страни на проектното предложение и да се опитаме да отклоним ненужно внимание от слабите. Един оценител рядко има времето, желанието и мотивацията да прочете всичко написано. Особено при много проекти. Той често търси ключови думи, факти и графики, които му позволяват да отмята с "да" и "не" таблицата за оценка. Ние правим проектите така, че недвусмислено да подскажем правилната отметка - тя да е лесно разпознаваема и очевидно доказана - само с един поглед.

Предварителното бюджетиране е една от задължителните стъпки в дизайна и структурирането на проекта. Не говорим само за съставянето на реалния бюджет , а и за правилното планиране на паричните потоци - официални и неофициални по проекта, за да се гарантира че изпълнението на проекта и свързаните с него разходи няма да повлияят на нормалния бизнес на компанията-кандидат. Обикновено отчитаме какви са разполагаемите парични средства и за какво се предвижда изразходването им и на тази база формулираме очаквания план на плащанията - изходящи парични потоци към контрагенти по проекта, входящи парични потоци от контрагенти или от възстановени разходи. Често това са фактори, с които определяме и дължината на даден проект, разпределението на кешовата интензивност в началото или в края на проекта или равномерно за целия период и т.н. За нас е важно клиентите ни да се чувстват спокойно, дори да има забяване в плащанията от страна на договорящия орган.

Индивидуалният подход към всеки проект ни позволява да правим проучвания и анализи, каквито трудно могат да бъдат създадени от много наши конкуренти, а често и от самите компании. Описанията на проектите са комбинации от твърдения и доказателства към тях. Доказателствата най-често са резултати от индивидуални проучвания за всяка една конкретна тема от формуляра за кандидатстване. Така например, ако трябва да се защити проект за нова софтуерна услуга, ще разгледаме сходни продукти, продукти заместители, конкуренция, силни и слаби страни, ще направим анализ на потенциална за пазарна и продуктова експанзия, на очакваното потрбление и продажби - не само в България, но и чрез експорт и т.н. Ще проведем проучване за новостите в сектора и ще докажем, че съответният софтуер е наистина уникален с някои конкретно особености. В резултат на това, ще разработим не само проектен, а и "бизнес план", с какъвто може да се кандидатства пред реални инвеститори и банки. Нашите проучвания са толкова детайлни и професионално изготввени, че често изненадват дори клиентите ни с качеството и количеството полезна информация в тях. Екипът ни е изключително опитен и често разчитаме на собствените си усилия повече, отколкото на подадената от самия клиент информация.

Създаваме и изпълняваме проектите си така, че да гарантираме устойчивост и постоянно подобрение на процеси. Изискваме клиентът да назначи поне едно лице, което да е изцяло наясно с проекта и да се грижи за неговото реално управление. Ръководителят и основният екип по изпълнение на проекта са хората, които ние менторираме и наставляваме. Ако са достатъчно заинтересовани ще е достатъчно да направим само един проект заедно - вторият ще можете да опишете и изпълните изцяло самостоятелно, без чужда помощ. Обясняваме всяка конкретна стъпка в работата си. Обясняваме какво и кога се прави, какво е добре и какво не е добре да се изпълнява и най-важното - ЗАЩО и КАК. Информацията, която предоставяме е плод на дългогодишна работа и практически опит в изпълнението на проекти - тя е основата на нашия бизнес. Но не толкова фактът че разполагаме с нея, колкото това че я споделяме с клиентите определяме като свое конкурентно предимство. Вярваме, че това дава повече дългосрочна добавена стойност отколкото простото изпълнение на указания и административни ръководства без разбиране. В интерес на истината имаме и такъв принцип в работата си - ако клиентът не показва прогрес, предпочитаме да не работим с него повече.

На разположение сме 24 х 7 за нашите клиенти. Работим без почивни дни и гарантираме бързина на реакцията и отговори по всички въпроси в рамките на часове. Осигуряваме непрекъснат контакт чрез skype, е-mail и мобилни телефони. Когато се налага извършваме посещения и на място. Предпочитаме да съветваме и да менторстваме (advisory), а не да изпълняваме оперативни задачи.

Допълнителни дейности